BLABLABLA, geen excuses… Deelname aan het Bevolkingsonderzoek loont!

Cijfers tonen aan dat er voor de opstart van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker (in 2013) al een daling was in sterfte door dikkedarmkanker, door betere behandeling en nazorg. Maar na de opstart van het Bevolkingsonderzoek daalt de sterfte door dikkedarmkanker bij mannen nog sterker.

Maart is de internationale maand in de strijd tegen dikkedarmkanker. Elk jaar stuurt het Centrum voor Kankeropsporing – in opdracht van de Vlaamse overheid – meer dan 700.000 mannen en vrouwen van 50 t.e.m. 74 jaar een gratis stoelgangtest. Deze stoelgangtest kan je eenvoudig en snel thuis afnemen en dan per post opsturen. De analyse in het labo is gratis.

Directeur Patrick Martens: “Hoewel het heel erg eenvoudig is om de stoelgangtest te doen, gaat maar de helft in op onze uitnodiging. En dat is zo jammer. Het Bevolkingsonderzoek heeft immers zijn nut al bewezen: sinds de opstart in 2013 zien we dat er veel meer voorlopers (poliepen) gevonden worden, zodat door een kleine ingreep een verdere ontwikkeling naar kanker kan voorkomen worden. De kankers die we vinden zijn daarenboven nog in een vroeg stadium.”

Recente cijfers van Stichting Kankerregister (BCR) bevestigen dit. Deelname aan het Bevolkingsonderzoek loont: 75% van de kankers gevonden door het Bevolkingsonderzoek hebben een vroegtijdig en dus goed behandelbaar stadium (stadium 0 of 1). Bij niet-deelnemers is dat slechts 35%. Bij hen wordt de kanker pas ontdekt als deze vergevorderd is (en pas nadat er al symptomen zijn).

Omdat er nu veel meer kankers in een vroegtijdig stadium gevonden worden bij de 50 t.e.m. 79-jarigen, lijkt dit nu al impact te hebben op de sterfte door dikkedarmkanker in die leeftijdsgroep. De impact op de sterfte is sneller zichtbaar bij mannen omdat dikkedarmkanker bij hen meer voorkomt.

Directeur Patrick Martens: “Er doen meer vrouwen mee dan mannen, terwijl de stoelgangtesten bij mannen net vaker afwijkend zijn. En: de jongste groepen doen het minste mee. Onderzoek bij onze doelgroep toont aan dat één van de meest voorkomende reden om niet mee te doen is ‘ik heb geen klachten, ik voel me goed, ik heb geen symptomen’, of ‘het zit niet in de familie’. We moeten duidelijk maken aan de Vlamingen dat we met dit Bevolkingsonderzoek juist bij personen die nog geen klachten of symptomen hebben, de voorlopers van dikkedarmkanker willen vinden. De stoelgangtest is juist bedoeld voor 50-74-jarigen die zich goed voelen. Net door er op tijd bij te zijn, is de kans op genezing veel groter.“

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘In elk Bevolkingsonderzoek neemt een aanzienlijk deel van de doelgroep nooit deel. We zullen daarom verder inzetten op nieuwe kanalen om deze nooit-deelnemers te bereiken. De vaccinatiecampagne toont aan dat dialoog en het gesprek aangaan werkt. We moeten de nooit-deelnemers actiever gaan benaderen, om zo de kanker in een vroeger stadium op te sporen zodat genezing nog mogelijk is. Dit kankeronderzoek maakt dan ook een belangrijk deel uit van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid.’

Bron: Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker 2013-2019 cijfers in Vlaanderen

Perscontact

  • Dr. Patrick Martens – directeur CvKO: patrick.martens@bevolkingsonderzoek.be

Over het Centrum voor Kankeropsporing

Elk jaar krijgen meer dan 1,6 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief te laten onderzoeken op borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. Vroegtijdige opsporing vergroot de kans op genezing en beperkt de impact van de behandeling. Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert de Bevolkingsonderzoeken naar kanker in opdracht van de Vlaamse overheid. Het verstuurt de uitnodigingen, bewaakt de kwaliteit, en informeert de bevolking.